Aka Gündüz SokakKısıklı Caddesi’ni Bağlarbaşı-Tophanelioğlu Caddesi’ne bağlayan sokaktır.


Aka Gündüz Sokak

Aka Gündüz Sokak

Kısıklı Caddesi’ni Bağlarbaşı-Tophanelioğlu Caddesi’ne bağlayan sokaktır. Bu sokak adını son devir hikâye ve romancısı; şair ve gazeteci Aka Gündüz’den almaktadır. Aka Gündüz; 1886 yılında Selanik’e bağlı Katerina ile Alasonya kasabaları arasındaki bir dağ köyünde doğmuştu. Asıl adı Enis Avni idi. Önceleri Enis Avni, sonraları ise, Aka Gündüz adıyla eserler vermişti. İlk tahsilini Serez’de İncili Mektep’te ve Selanik’deki Şemsi Hoca Mektebi’nde tamamlamıştı. Bir müddet Selanik Askeri Rüşdiye’sine devam etmişse de 1896 Yunan Harbi nedeni ile Kadıköy’deki Eğrikapı Rüşdiyesine nakledilmişti. Daha sonra Mekteb-i Sultanî’nin idadi kısmı, Edirne Askeri İdadisi ve Kuleli Askeri İdadisinde okumuştu. Hastalığı sebebiyle Harbiyenin ikinci sınıfından ayrılmıştı. Paris’e giderek bir müddet Güzel Sanatlar Okulu ve Hukuk Fakültesine de devam etmişti. Ancak ikisini de bitiremeden üç yıl sonra diplomasız olarak geri dönmüştü. 1907 yılında siyasî faaliyetleri nedeni ile Selanik’e sürgün edilmişti. Selanik’te Çocuk Bahçesi ve Genç Kalemler dergilerine yazmıştı. Milli edebiyat akımı yazarlarındandır. Sade Türkçeyi savunmuştur Adana’daki Ermeni olayları üzerine oraya tayin olunan Bahriye Nazırı Cemal Paşanın maiyetinde on dört ay Vilayet Meclisi İdare Başkâtibi olarak çalışmıştı. Aka Gündüz, 31 Mart Vak’ası üzerine gönüllü olarak yazıldığı Hareket Ordusuyla İstanbul’a gelmişti. Mensubu olduğu İttihat ve Terakki’yi eleştirdiği için, onlar tarafından da dışlanmış, hatta 1913’den 1918 yılına kadar Konya ve Bilecik’te sürgün kalmıştı. Konya sürgünlügünde beraber olduğu şair Hüseyin Kami’den –özellikle taşlama ve mizahî şiirlerin yazımı konusunda - çok fazla etkilenmişti. İstanbul’a dönüşünde tekrar gazetecilik yapmaya başlamıştı. 1920 yılında Alay Dergisi’ni çıkardı. Milli Mücadeleyi desteklediği için işgal kuvvetleri tarafından Malta’ya sürülmüştü. Ankara Hükumeti’nin teşebbüsüyle yurda dönmüştü. Cumhuriyetten sonra 1932 – 1946 yılları arasında milletvekili olmuş ve Kasım 1958’de Ankara’da ölmüştür Birçok eseri sinemaya uyarlanmıştır. Eserlerinde genellikle romantik bir hava sezilmektedir.