SANDIKÇI ŞEYH EDHEM BABA TEKKESİSANDIKÇI ŞEYH EDHEM BABA TEKKESİ


SANDIKÇI ŞEYH EDHEM BABA TEKKESİ

Sandıkçı Şeyh Edhem Efendi Tekkesi ismi ile de bilinir. Tekke, Üsküdar'da, Tabutçulariçi denilen yerde ve Toptaşı Caddesi'nin sol tarafında idi. Bugün arsası ve küçük hazîresi mevcuttur. Tekkenin sağ tarafında, (bugün Halil Rüşdü İlköğretim Okulu'nun bulunduğu yerin bir kısmı) Hallaç Baba'nın Sa'diyye Dergâhı, karşı tarafında ve bugün Vakışar Bankası'nın bulunduğ u yerde, Saçlı Hüseyin Efendi'nin Sünbüliye Tekkesi bulunuyordu. Sandıkçılar Tekkesi ile Hallaç Baba Tekkesi arasında, Kızlara- ğası Mehmed Ağa vakfından olduğu sanılan, tonoz damlı dükkânlar ve Kızlarağası Fırını diye ünlü fırın yer almıştı. Bu fırın ve dükkânlar 1970 tarihinde yeni Toptaşı Bulvarı açılırken yıktırılmıştır. Tekke, 1274 (1857) tarihinde, Şeyh İbrahim Edhem Sandukî tarafından, âyin günü Cumartesi olan bir Rıfaî Dergâhı olarak tesis edilmiştir. Bunu belirten kitâbe bugün de mevcut olup tekkenin Toptaşı Caddesi'ne açılan ahşap kapısı üzerindedir ki, şudur: Hazreti Seyyid Ahmet er-Rıfaî kuddise sırruh 11 Muharrem 1300 (22 Kasım 1882) Bu yazının altındaki ikinci bir mermer levha üzerine şu kitâbe yazılmıştır: Şeyh Sandukî Cenab-ı Edhem pâk itikad Yapdırub bu hankâhı oldu şeyh âgehi Şems, çıkdılar Yediler didiler tarihini Gel oldu Hakk içün inşa Rıfaî Dergâhı 1274 Kitâbe, Üsküdarlı Osman Şems Efendi tarafından yazılmıştır. 1311 (1893)'te vefat etti. Kabri, Karacaahmet Mezarlığı'nda ve 9. Ada'dadır. Şeyh İbrahim Edhem Efendi, eş-şeyh İbrahim Edhem Efendi'nin halifesi olup, 13 Muharrem 1295 (17 Ocak 1878) tarihinde vefat etti. Kabri tekkenin türbesinde idi. Bu türbe bugün mevcut değildir. Türbe, şimdiki hazîrenin sağ ilerisinde olup, Ağustos 1983 tarihinde yapılan temizlik sırasında pehle taşı ortaya çıkmıştır. Yanında oğlu Abid Efendi'nin pehlesi vardır. Etraşarı alçak bir duvarla çevrilmiştir. 
(Resim: Sandıkçı Şeyh Ethem Baba Tekkesi yerine yapılan dükkanlar. Sol tarafta tekkenin merdivenleri ve kitabeli kapısı görülmektedir.)