AHMEDİYE MEKTEBİMektep, eski adı Ahmediye Caddesi olan şimdiki Gündoğumu Caddesi ile Kefçedede Mektebi Sokağı'nın birleştiği yerde ve sokağın sol köşesinde idi.


AHMEDİYE MEKTEBİ

Mektep, eski adı Ahmediye Caddesi olan şimdiki Gündoğumu Caddesi ile Kefçedede Mektebi Sokağı'nın birleştiği yerde ve sokağın sol köşesinde idi.

Karşısında Ahmediye Camii muvakkithanesi bulunmaktadır. Ahmediye Camii bânisi, Tersane Emini Ahmet Ağa tarafından 1134 (1721) tarihinde külliyeden ayrı olarak yaptırılmıştır. Günümüze kadar gelemeyen mektep, 1865 tarihlerinde yanmış ve 1289 (1872) senesinde, Osman Efendi adında bir hayır sahibi tarafından da yeniden yaptırılmıştır. Kapısı üzerindeki, Şair Senih Süleyman Efendi'nin hazırladığı tamir kitâbesi, Mir'at-i İstanbul adlı eserden alınmıştır. Kitâbe şudur:
Ahmediye Cami'i bânisi kılmışdı bina
Bu mahalde itdirüb pâk ü râ'nâ mektebi
Çok zamanlar kaim olmuşken, geçende bir hârik
Haile eyledi ihrâk ü imha mektebi
Bâni-i sâni olub Osman Efendi hayr-ile
Yapdı bu kerre esasından pek a'la mektebi
Cevherin tarihini sıbyan okur ezber Senih
Bu mücedded itdi inşa bu vâlâ mektebi
1289