ABDURRAHMAN NESİB DEDE



ABDURRAHMAN NESİB DEDE : Aziz Mahmud Hüdâyî âsitanesinin yirmi ikinci şeyhi; şair ve mûsıkîşinas.


ABDURRAHMAN NESİB DEDE

ABDURRAHMAN NESİB DEDE
(ö. 1258/1842)


Aziz Mahmud Hüdâyî âsitanesinin yirmi ikinci şeyhi; şair ve mûsıkîşinas. Üsküdar’da doğdu. Âsitane şeyhlerinden Mehmed Şehâbeddin Efendi’nin oğludur. Babası tarafından yetiştirildi. Celvetiyye tarikatına intisap ederek seyrü sülûkunu babasının yanında tamamlamasının ardından Ayasofya Camii civarındaki Erdebil Tekkesi’ne şeyh olarak tayin edildi. Babasının 1818’de vefatıyla Aziz Mahmud Hüdâyî âsitanesi şeyhliğine getirildi. Bu arada 1827’de Ordu-yı Hümâyun vaizliğiyle görevlendirildi. Yirmi dört yıl adı geçen âsitanenin postnişinliğini yaptı. 1842’de vefat edince âsitanenin haziresinde babasının ayak ucuna defnedildi. Yerine oğlu Mehmed Ruşen Tevfikî Efendi şeyhliğe getirildi.


Kendi halinde ve nazik yaradılışlı kimliğiyle tanınan Nesib Dede, Celvetiyye tarikatının önde gelen şeyhlerindendir. Kaleme aldığı tasavvufî manzumeleri ve bestelediği dinî eserleriyle edebiyat ve mûsıkî sahasındaki kudretini ortaya koymuştur. “Seyyid” mahlası ile yazdığı şiirlerinin toplandığı bir Divan’ı vardır. Bestelemiş olduğu dinî eserler arasında “Şüride vü şeydâ kılan yârin cemalidir beni” mısrâıyla başlayan çârgâh ve “Ey cihânârâ hâlim nic’olur” mısrâıyla başlayan sûzinâk makamındaki ilâhileri, günümüzde de okunan eserleri arasındadır.

Kaynakça:

Sadettin Nüzhet Ergun, Türk Mûsıkîsi Antolojisi,
İstanbul 1942, I, 423-424; Nuri Özcan, “Aziz Mahmud Hüdayi
Âsitanesinde Hizmet Etmiş Mûsıkîşinas Şeyhler”, Aziz Mahmud
Hüdayi Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, İstanbul
2005, II, 267-278; a.mlf., “Abdurrahman Nesib Dede”, DİA, I,
168-169.
e46; NURİ ÖZCAN

üsküdarbelediyesi'nden alıntıdır.