ÜSKÜDAR FİŞEKHANESİ ve SACMAHANESİÜSKÜDAR FİŞEKHANESİ ve SACMAHANESİÜSKÜDAR FİŞEKHANESİ

ve SACMAHANESİ

İstanbul’da Laleli Camii’ne akar olarak yaptı- rılan bu işyerleri, Ayazma Sarayı icinde tesisedilmiştir.Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Muallim Cevdet tasnifi Evkaf Defteri II, s. 588 ve 15 Zilkade1217 (8 Mart 1803) tarihli bir tezkerede “İstanbulve İzmir’den başka Memalik-i Osmaniye’desacma ve fişek ve cubuk ve findık kurşunuyapmak ve satmak hakkı, Sultan III. Mustafa evkafından Uskudar’da kain sacma karhanesine ait olduğu” yazılıdır. Bu sacmalar ıstanbul’daBeyazıt’ ta ve Odunkapısı yanında perakendesatıldığı gibi Anadolu’ya da toptan olarakveriliyordu. Aynı defterde, 15675 Nolu ve Muharrem 1220(Nisan 1805) tarihli bir tezkerede de şunlar yazılıdır: “Sultan Mustafa evkafı mukataatından (gelir) Uskudar’da kain Sacmahane’de sacma,fişek, fındık, cubuk ve kulce kurşun isaga (kalıba dokmek) ve imal olunur bundan başka bir yerde sacmahane ihdasına musaade olunmamasıve ecnebi gemilerle gelen bu kabil maddelerrayici ile Uskudar Sacmahanesi’ne verilerekbu alım ve satımların bir ele inhisar ettirilmesi...

Kaynaklar: (Metnin icinde gecenlerden baflka, M. CevdetTas. Evkaf Defteri I, No. 276)