USKUDARLI MEŞHURLARAziz Mahmud Hudayi asitanesininyirmi ikinci şeyhi; şair ve musıkişinas


USKUDARLI MEŞHURLAR

ABDURRAHMAN NESİB DEDE
(ö. 1258/1842)
Aziz Mahmud Hudayi asitanesininyirmi ikinci şeyhi; şair ve musıkişinas.Uskudar’da doğdu. Asitane şeyhlerinden Mehmed
Şehabeddin Efendi’nin oğludur. Babası tarafından yetiştirildi. Celvetiyye tarikatına intisap ederek seyru sulukunu babasının yanında
tamamlamasının ardından Ayasofya Camii civarındaki Erdebil Tekkesi’ne şeyh olarak tayin edildi. Babasının 1818’de vefatıyla Aziz Mahmud
Hudayi asitanesi şeyhliğine getirildi. Bu arada 1827’de Ordu-yı Humayun vaizliğiylegorevlendirildi. Yirmi dort yıl adı gecen asitan postnişinliğini yaptı. 1842’de vefat edince asitanenin haziresinde babasının ayak ucuna defnedildi. Yerine oğlu Mehmed Ruşen Tevfiki
Efendi şeyhliğe getirildi. Kendi halinde ve nazik yaradılışlı kimliğiyle tanınan Nesib Dede, Celvetiyye tarikatının onde gelen şeyhlerindendir. Kaleme aldığı tasavvufi manzumeleri ve bestelediği dini eserleriyle edebiyat ve musıki sahasındaki kudretini ortaya koymuştur.
“Seyyid” mahlası ile yazdığı şiirlerinin toplandığı bir Divan’ı vardır Bestelemiş olduğu dini eserler arasında “Şuride vu şeyda kılan yarin cemalidir beni” mısraıyla başlayan cargah ve “Ey cihanara halim nic’olur”mısraıyla başlayan suzinak makamındaki ilahileri, gunumuzde de okunan eserleri arasındadır.
Kaynakça: Sadettin Nuzhet Ergun, Turk Musıkisi Antolojisi,
İstanbul 1942, I, 423-424; Nuri Ozcan, “Aziz Mahmud Hudayi
Asitanesinde Hizmet Etmiş Musıkişinas Şeyhler”, Aziz Mahmud
Hudayi Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, İstanbul
2005, II, 267-278; a.mlf., “Abdurrahman Nesib Dede”, DİA, I,
168-169.
NURİ ÖZCAN