ÜSKÜDAR VE SORUNLARIÇevre sorunlarının önlenmesi ve çevre kalitesinin iyileştirilmesi sorumlulukları bulunan yerel yönetimlerde bulunması gereken kimi özellikler vardır.


ÜSKÜDAR VE SORUNLARI

 ÜSKÜDAR VE SORUNLARI

Üsküdar Belediye Başkanlığının hazırlamış olduğu Stratejik Plana göre, çevre sorunları olarak kabul edilebilecek alanlarda ilçeyi etkileyen etkenler şunlardır (Üsküdar Belediyesi; Stratejik Plan): Kentlilik bilinci eksikliği: İlçede kentlilik bilincindeki eksikler kentin sahiplenmesi ve korunması için yetersizliklere sebep olmaktadır. Gençleri tehdit eden kötü alışkanlıklar: Kötü ve zararlı alışkanlıklar gençler ve toplumsal huzur için önemli bir tehdit  oluşturmaktadır.Sosyal yardım taleplerinin artışı: Sosyal yardım taleplerindeki artış Üsküdar Belediyesine ek yük getirmektedir. 

Yaşlı bina stoku: Yaşlı bina stoku deprem açısından önemli bir risk oluşturmaktadır. Yeni yeşil alan oluşturulacak alanların az oluşu : İlçede ihtiyaç duyulan yeni yeşil alanların oluşturulması için yeterli boş alanlar bulunmamaktadır. Bu da yeşil alan üretimini olumsuzetkilemektedir. Üsküdar Belediyesi, kendisine misyon olarak “Üsküdar’ın tarihi, kültürel ve sosyal zenginliklerine sahip çıkmak; Üsküdar’ı, eğitim ve sağlıkta çağdaş, turizm ve çevrede modern bir ortamda, huzurlu yaşatmak’’ sorumluluğunu belirlerken, Üsküdar’ı ne kadar doğru ve etkin kullandığının hesabını vermesi gerekmektedir ve Üsküdar Belediyesi için bu yaklaşım temel ilkelerdendir. Çevreye karşı sorumlu, Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak: Üsküdar Belediyesi kendisini “bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme imkanından ödün vermeksizin karşılamak”, doğaya ve çevreye karşı gerekenhassasiyeti göstermek ve kentleri içinde yaşayanlara huzur, güven, umut veren medeni ihtiyaçları karşılayabildikleri bir yerleşim alanına dönüştürmekle yükümlü kabul etmektedir. Üsküdar Belediyesi çalışmalarında çevreye saygılı, sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasını temel ilkeleri arasında gören bir anlayışa sahiptir (Üsküdar Belediyesi; Stratejik Plan). Hava kirliliğinin iki ana nedeni olan yerleşim yerleri ve endüstri Üsküdar’da da önemli kirliliklere neden olmaktadır. Üsküdar’da İstanbul Sanayi Odasına kayıtlı olmak üzere 115 adet sanayi tesisi bulunmaktadır. Üsküdar’da büyük ölçekli sanayi tesisi bulunmamaktadır. İstanbul ili’nde zengin maden yatakları yoktur. Üsküdar ilçesinde kil yatakları bulunmaktadır. Üsküdar kenti hava kirliliğinin genel durumu ve boyutlarının ortaya çıkarılması için İstanbul İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından Üsküdar ilçesinde periyodik olarak SO2, CO, PM 10 ölçümleri yapılmaktadır. 


Su ve toprak kirlenmesi birbiriyle yakından ilgili iki kirlenme türüdür. Toprağın değerini düşürecek her türlü doğal ya da antropojen olay toprak kirlenmesinin kapsamına girmektedir. Tarımda yanlış uygulamalar, erozyon, maden işletmeciliği, sanayi atıklarının boşaltılması, kentsel atıkların rasgele bırakılması vb. gibi olaylar toprak kirlenmesi içinde değerlendirilmektedir. Bu faaliyetlerin birçoğu aynı zamanda su kirliliğinin de nedenini oluşturmaktadır 
Bu noktada, İstanbul Boğazı–Yenikapı, Baltalimanı ve Üsküdar’dan çıkan ilk arıtma çıkış suyunun Boğaz’ın alt tabaka akımlarına ve Karadeniz’in alt tabakasına deşarj edilmesine devam edilebilir. Aynı şekilde, Kadıköy, Küçüksu ve Paşabahçe’deki diğer planlanan ilk arıtma tesisleri de alt tabaka akımlarına deşarj yapabilir görüşü İSKİ master plan çalışmalarında uzun dönemli strateji ile uyumlu olan tedbirler
arasında yer almaktadır (İstanbul Çevre Orman İl Müdürlüğü; 2005, Gerek toprak kullanımı nedeniyle gerekse kentsel atıklar ve endüstriyel faaliyetler nedeniyle ortaya çıkan toprak kirlenmesi sorunları Türkiye genelinde olduğu gibi Üsküdar ilçesinde de kendini göstermektedir. Erozyon, bu konuda başlıca sorunlardan birisi olmaya devam etmektedir. Üsküdar’da yerleşim alanlarının dışındaki sahaların çoğunu kaplamakta olan orman ve fundalıklardaki erozyon çoğunlukla şiddetlidir ve toprak sığdır. Aslında, şiddetli erozyon toprakların % 85’ini etkilemektedir. Diğer topraklarda erozyon hafif veya orta düzeyde gerçekleşmektedir (İstanbul Çevre Orman İl Müdürlüğü; 2005,

Yrd. Doç. Dr. Eyüp ZENGİN
Dr. Aqil ESEDOV

ÇEVRE SORUNLARININ YEREL ÖZELLİKLERİ VE
ÜSKÜDAR ÖRNEĞİ

Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 59, 2010/2, s. 149–178.