Mütareke Yıllarında Üsküdarİtilaf Devletleri, Mondros Mütarekesi sonrasInda istanbul’u fiilen işgal etti.


Mütareke Yıllarında Üsküdar

İtilaf Devletleri, Mondros Mütarekesi sonrasInda istanbul’u fiilen işgal etti. istanbul’da düşmana karşı direnişi kuvvetlendirmek için 29 Kasım 1918 tarihinde,Millî Talim ve Terbiye Cemiyeti’nde Millî Kongre toplandı. Bu kongreye iki üye ile katılan cemiyetler arasında Üsküdar Türk Ocağı da yer almaktaydı işgal güçlerinin lideri konumundaki ingiltere, 1919 şubat’ında Fransızların da onayını alarak hazırladığı bir planla İstanbul’u nasıl kontrol edileceğini belirledi. Buna

göre; Galata ve Beyoğlu’nu İngilizler, İstanbul merkezini Fransızlar ve Üsküdarı da italyanlar kontrol edecekti. italyan temsilcisi Kont Sforza bu plana karşı çıkarak, şehrin üç değil altı bölgeye ayrılmasını ve İtalyan jandarmasının İstanbul merkezi ve Beyoğlu’nda, İngiliz ve Fransızların da Üsküdar’da görev almalarını önerdi. Kont Sforza’nın önerisi kabul edildi. 1919 Ocak’ında İstanbul’a Albay Balduino Caprini komutasında getirilen 350 İtalyan jandarması 50 Üsküdar, 25

Beyoğlu, 25 istanbul ve 50 jandarma da ihtiyat kuvveti olarak dağıtıldı. Ayrıca italyanlar 24/25 Nisan gecesi Albay Giuseppe Bisogno komutasındaki 500 kişilik makineli tüfeklerle donatılmış bir birliği Konya’yı işgal etmek amacıyla Üsküdar’dan yola çıkardılar. Anadolu’ya açılan bir kapı olan Üsküdar’da İtalyanların kontrolü İngiliz ve Fransız bölgelerine kıyasla daha gevşekti. Bu gevşek ortamda Üsküdar’da teşkilatlanmak, Anadolu’ya silah ve adam kaçırmak kolay oluyordu.

Üsküdarlı Kadınlar, 15 Mayıs 1919’da İzmir’in Yunanlılar tarafından işgalini bütün yurt genelinde olduğu gibi, 18 Mayıs’ta Dâhiliye Nezareti’ne çektikleri telgrafla protesto etti. Üsküdarlıların İzmir’in işgaline tepkileri bununla kalmadı. 20 Mayıs’ta Üsküdar Doğancılar’da 30.000 kişinin katıldığı bir mitingle işgali tekrar protesto edildi. Halkı bu mitinge Darülfünun öğrencileri çağırmıştı. Mitingde Üsküdarlı şair Ahmed Talat Bey, Dr. Ferruh Niyazi Bey, Üsküdar Sultanisi

Muallimlerinden Mahzar Bey, Muzaffer Bey, Necdet Hamdi Bey, Sabahat Hanım, Naciye ve Zeliha Hanımlar birer konuşma yaptılar.

Mitingin sonunda şu duyuru yapıldı:

Halkı Türklerle meskûn bütün yerlerin inkısam kabul etmez bir

kül olduğu hakkında evvelki günkü Fatih mitinginde izhar olunan kanaate iştirak

etmişl ve en büyük intikan gasp olunan bir hakkın istirdadı hususunda feveran

edeceğini şliddetli protesto şeklinde matbuat vasıtasıyla bütün âleme ilan etmeye

karar vermiştir

üsküdar sempozyum 4