YENİ VALİDE CAMİİ MEKTEBİMektep, Yeni Valide Camii Külliyesi'nin bir ünitesi olarak, 1708-1711 tarihleri arasında yapılmıştır.


YENİ VALİDE CAMİİ MEKTEBİ

Mektep, Yeni Valide Camii Külliyesi'nin bir ünitesi olarak, 1708-1711 tarihleri arasında yapılmıştır. Bânisi, Sultan III. Ahmet'in annesi Gülnuş Emetullah Valide Sultan'dır. Mimarı, Kayserili Mehmet Ağa'dır.

Yeni Valide Camii bahsine bakınız. Mektep, camiin Balaban Caddesi'ne açılan kemerli avlu kapısının üstündedir. Kemerin sağ tarafındaki oda, mahya odasıdır. Tam karşısında ve yol aşırı yerde, Yeni Valide İmareti ve caddenin köşesinde ise Sineperver Valide Sultan Çeşmesi bulunmaktadır. Mektebe dik bir taş merdivenle çıkılır. Burada iki oda ve bir helâ vardır. Odalar, cadde ve avlu tarafındaki beşer ve yan cephesindeki iki pencereden ışık alır. Bunlar mermer söveli ve klâsik demir parmaklıklıdır. Bina, kesme taş ve tuğla hatıllı olarak yapılmış olup kirpi saçaklıdır. Tonoz çatılıdır. Hiçbir yerinde kitâbesi yoktur. Kemerli, giriş kapısının yanında bir oda daha vardır.

Yeni Valide Camii Mektebi'nin (Gülnuş Emetullah Mektebi) en meşhur hocası Vildan Faik Efendi idi. Hoca, 1299 (1881)'de derse başlamış ve 1330 (1912) tarihine kadar bu görevde kalmıştı. Bu vazifede iken 1301 (1883)'te Paşakapısı Askerî Rüşdiyesi Farsça muallimi olmuş ve Ağustos 1307 (1891)'de bu rüşdiyenin Üsküp'e nakli üzerine Üsküdar İdadîsi Farsça öğretmenliğine nakl edilmiştir. Bu değerli hoca 4 Temmuz 1341 (1925) tarihinde, Üsküdar'da Hace Hesna Hatun Mahallesi'nde, Servilik Caddesi'ndeki evinde vefat etmişti. Kabri Karacaahmet Mezarlığı 8. Ada'da ve Turşucuzâde Sofası'nın sağ tarafındaki büyük sofada, kızı Emine Tayyibe Hanım'ın yanındadır.