ÖZEL AVRUPA İLKOKULUACIBADEM KAMPÜSÜAltunizade Mah. Atıf Bey Sok. No.12 Acıbadem / İstanbulTELEFON : (0216) 327 01 04 / (0216) 340 70 21


ÖZEL AVRUPA İLKOKULU

Okulumuzdaki öğrencilerimiz erken eğitimle tanışarak, sağlıklı ve güvenli koşullarda keşif yapmasını, deneyerek öğrenmesine yeni beceriler geliştirmesine olanak sağlar. Çocukların zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerinde önemli bir adım olan yeteneklerinin farkındalığını onların kişiliklerine özgün birey olmalarına fırsat verilir. Pek çok yeni kavram ve çalışmalarla tanışır. Yabancı dil eğitimimizle öğrencilerimizin yaş grupları göz önüne alınarak yabancı dil eğitim sistemimiz öğrenciyi “Bir Bütün” olarak benimseyen “Bütüncül Yöntem” merkezinde uygulanır. Şarkılar, renkler, ritim, müzik ve canlandırmalarla süslenmiş “konu odaklı” ve “öykü odaklı” bir eğitim-öğretim sürecinde yaşayarak ve deneyimleyerek yabancı dil edinmeleri sağlanır.

Sınıflarımız öğrenme biçimimize uygun, teknolojik olarak tam donanımlı ve ekolojik malzemelerle donatılmıştır. Sınıflarımızda kullanılan her malzeme programlarımıza uyumludur. Okulumuzda spor salonu, konferans salonu, yemekhane, revir, okul kütüphanesi, bilişim teknolojileri odası ve düşünme becerileri odası bulunmaktadır.

 

Avrupa Koleji Innovation School; şehir merkezinde bir kampüs olup okulun çevresi çocuklara oyun ve spor imkânı tanıyan, yeşillikler arasında bir bahçeyle çevrilidir.

 

GÜVENLİ OKUL GÜVENLİ EĞİTİM: AVRUPA KOLEJİ OKULLARI

Meclis Araştırma Komisyonunca Yapılan Ankete Göre, lise öğrencilerinin, %15,1’i okula delici, kesici alet ve silahla gelmektedir. %6,9’u en az bir defa uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri denedi. Ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin ise %7,7’si çete üyesi oldukları anlaşılmaktadır.

İstanbul Kent Güvenliği Projesi’nde yapılan bir çalışmaya göre öğrencileri tehdit eden en önemli tehlikeler arasında %30.8 Kötü arkadaş çevresi %15.3 Öğrencilerin okulu sevmemesi %33.9 Uyuşturucu madde bağımlılığı %19.3 Okul düzeninin ve çevresinin bozukluğu %0.7 Diğerleri tespit edilmiştir.

Bu rakamlar göstermektedir ki, 21.yy’ın en önemli eğitim gündemlerinden birisi okul güvenliği olmuştur. Yurtdışındaki okullarda meydana gelen şiddet olayları da bu gerçeğin uluslararası boyuttaki ifadesidir.

Avrupa Koleji Okulları bu olgularan yola çıkarak güvenli okul konseptini kurumsal kültürünün temel boyutlarından biri haline getirmiştir: 360 derece güvenlik.

Okul güvenliği sadece okulun polisiye tedbirlerle dış tehditlerden izole edilmesi değil, okulun öğrencisi, öğretmeni, çalışanı, velisi ilke bedensel ve ruhsal olarak mutlu ve başarılı olabilmesini sağlayacak her türlü altyapısının oluşturulmasıdır.

AVRUPA KOLEJİ OKULLARININ OKUL GÜVENLİĞİ ALT ALANLARI

Güvenli Çevre: Avrupa Koleji Okullarının binaları, alanında eğitimli güvenlik elemanları tarafından korunur. Sadece okul binasının değil okulun bulunduğu çevrenin riskleri tespit edilir ve gerekli önlemler alınır. Avrupa Koleji Okullarının güvenlik vizyonunda çevre eğitimin bir parçası olarak değerlendirilir.

Güvenli Bina: Avrupa Koleji Okullarının tüm binaları her türlü riske karşı koyabilecek bir inşaat anlayışıyla yapılmıştır. Eski binalar ise bu anlayış çerçevesinde güçlendirilmiştir. Her yıl teknik heyet gerekli çalışmaları yapar ve tespit edilen eksikleri giderecek önemleri alır.

Güvenli Bahçe: Avrupa Koleji Okullarının en değerli ögelerinden birisi okul bahçelerinin genişliğidir. Bu bahçeler ekolojik bir duyarlılığa göre tasarlanmıştır ve çocuklar, çalışanların ve anne-babaların güvenli bir ortamda yaşayabilmeleri için bu bahçelerde gerekli tedbirler alınmıştır. Okulun okul güvenliği ekibi her ay incelemelerde bulunarak durumu raporlaştırır.

Güvenli Sınıf: Avrupa Kolej sınıflarında kullanılan bütün materyaller yangına karşı dirençlidir ve uluslararası standartlara uygundur. Bu uygunluğun belgeleri elimizde mevcuttur. Avrupa Koleji Okullarının eğitim materyalleri ve malzemeleri kimyasal, fiziksel ve tasarım bakımından çocukların güvenli bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak amacını gerçekleştirecek niteliktedir.

Sağlıklı Okul: Avrupa Koleji Okullarının hepsi bahçe içinde, oksijen bakımından zengin bir ortamda faaliyet göstermektedir. Yiyecek, içecek ve malzemeleri uzman sağlık ekipleri tarafından haftalık olarak kontrol edilip denetlenmektedir. Bugüne kadar herhangi bir sağlık sorununun yaşanmamış olması da bu önlemlerin ne kadar başarılı olduğunu ortaya koymaktadır.

Deprem ve Doğal Afetlerde Güvenlik: Avrupa Koleji Okullarının binaları deprem güvenliği bakımından sertifikalıdır ve doğal afetlere dayanıklılığı belgelenmiştir.

Yangın Güvenliği: Avrupa Koleji Okullarındaki tesisatlar ve yangın bakımından risk teşkil edebilecek kullanım alanlarına yönelik gerekli tedbirler alınmaktadır. Yılda iki kez yangın tatbikatı yapılarak bu tehlikeye karşı malzemelerimizin etkinliği test edilmekte, öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın bilgi ve becerileri değerlendirilmektedir.

Güvenli Ulaşım / Servis Güvenliği: Avrupa Koleji Okullarının servisleri en nitelikli otomobil firmalarının markalarını taşımaktadır. Filo yaşı 5 yılı geçmemektedir. Ayrıca servis çalışanları okulumuzun okul güvenliği ekibi tarafından öğretim yılı başında ve gerektikçe eğitimden geçirilmektedir.

Avrupa Koleji Okulları Okul Güvenliği Biriminin Yapısı

• Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
• Okul Müdürleri
• Okul Güvenliğinden Sorumlu Müdür Yardımcıları (Müdür yardımcısı birim sekreteryası görevini üstlenir)
• Veli Temsilcisi
• Alan Uzmanları

Avrupa Koleji Okulları Okul Güvenliği Biriminin Çalışma Süreçleri

Avrupa Koleji Okulları, öğretim yılı başında okul güvenliği birimini oluşturur ve bir yıllık çalışma planı hazırlanır. Bu çalışma planında;

1. Okul-Çevre işbirliğinin sağlanması: Okul güvenliği bakımından ilgili çevre unsurlarını tespit ederek okul güvenliği çalışmalarına bu birimlerin nasıl katkı sağlayacağını belirler. Gerekli işbirliği prosedürlerini oluşturur.

2. İhtiyaçların Belirlenmesi: Okul güvenliği için gerekli araç gereçleri tespit eder ve bunların temini için okul satın alma birimine başvurur.

3. Planlama: Okulun ögeleri servis sorumlusu, ilgili müdür yardımcısı, kantin yiyecek içecek sorumlusu, sağlık uzmanı gibi ilgililerle her bir alanda yapılacak olan çalışmaları planlar. Plan okul yönetim kurulu tarafından onaylanır.

4. Uygulama: Okul yönetim kurulu tarafından onaylanan plan zaman süreçlerine uyularak uygulanır.

5. Değerlendirme: Birinci dönemin sonunda ve ikinci dönemin sonunda olmak üzere iki büyük değerlendirme çalışması yapılır. Bu çalışmalar dönem değerlendirme toplantısında genel kurula sunulur.

6. Geri besleme: Toplantılarda tespit edilen eksiklikler ve zaafların giderilmesi için gereken iyileştirme çalışmaları yapılır.

Sonuç olarak, Avrupa Koleji Okulları her açıdan öğrencinin, çalışanın, öğretmenin ve velilerin mutlu ve güvenlikli bir ortamda çalışmasına hizmet alıp hizmet vermesine uygun bir ortama sahiptir. Bugüne kadar okulumuzda herhangi bir ciddi sorunun çıkmaması okulumuzun bu alanda uluslararası düzeyin çok üstünde olduğunu göstermektedir.