BOSTANCIBAŞI DEFTERİ'NE GÖRE1230 (1814-15) tarihli Bostancıbaşı Defteri'ne göre Kuzguncuk'tan Haydarpaşa'ya kadar uzanan sahillerde şu yapılar vardı:


BOSTANCIBAŞI DEFTERİ'NE GÖRE

1230 (1814-15) tarihli Bostancıbaşı Defteri'ne göre Kuzguncuk'tan Haydarpaşa'ya kadar uzanan sahillerde şu yapılar vardı:
Kuzguncuk İskelesi: 
1) Çuhacı Menahem Yahudinin hanesi, 2) Şalcı Yako Yahudi hanesi, 3) Simkeş Karabet zimmînin hanesi, 4) Hahambaşı Hayim Yahudinin hanesi, 5) Deli Çelebun oğlu Avram Yahudi hanesi, 6) Şerbetçi Avram Yahudinin hanesi, 7) Sarraf Manol zimmî hanesi ve kayı khane, 8) Knorte Yahudinin hanesi, 9) Attar İshak Yahudinin hanesi, 10) Üsküdarî Avram Yahudinin hanesi, 11) Sadullah Efendi halîlesinin yalısı, 12) İsmet Beyzâde Arif Molla'nı n yalısı, 13) Beşinci Kadın hazretlerinin yalısı, 14) Arapzâde Arif Molla'nın yalısı, 15) Mumaileyhin diğer arsası, 16) Arapzâde Efendi'nin oğlu Arif Efendi'nin yalısı, 17) Şehremini Hayrullah Efendi'nin yalısı, 18) Defter emin-i sabık-ı Sadullah Efendi'nin yalısı, 19) Sultan Osman Mâ-i Leziz Çeşmesi, 20) Ve Öküz Limanı, 21) Bektâşî Dergâhı, 22) Kurbinde Osman'ın kahvesi, 23) Silâhdar Abdurrahman Ağa Camii şerifi, 24) Hamdullah Efendi'nin kayıkhanesi, 25) Beylik Zahîre Anbarları, 26) Anbar emini odası, 27) Mehmet Mollazâde'nin yalısı, 28) Müderrisînden Esirizâde Efendi yalısı, 29) Yeniçeri Efendisi'nin yalısı, müsteciri tezkire-i evvel efendi, 30) Yeni Cami mütevellisi Genç Osman Ağa'nın yalısı, 31) Sabık arpa emini İsmail Ağa'nın yalısı, 32) Defterdar Efendi'nin yalısı, 33) Çukur tabir olunan kayıkhane, 34) Çavuşbaşı sabık Ali Bey'in kayıkhanesi, 35) Pabucubüyükzâde Efendi'nin yalısı ve kayıkhane, 36) Şeyhülislâm Efendi Mektubisi Arif Efendi Yalısı, 37) Aşçıbaşızâdenin yalısı, 38) Debbağhane, 39) Ve mumhane, 40) Balıkçı odası, 41) Beylik Zâhîre Anbarları, 42) Mihrimah Sultan Camii şerîŞ ve İmarethane-i âmire, 43) Üsküdar Büyük İskelesi. 
Üsküdar Büyük İskelesi: 
1) Beylik Han, 2) ve kahveler, 3) Debbağ Mustafa Ağa'nın kayıkhanesi, 4) Debbağ Mahmud Ağa'nın kayıkhanesi, 5) Serapa onbir göz kayıkhane, 6) Odabaşı Ömer'in kahvesi, 7) Balaban İskelesi, 8) El-hac Hafız'ın kayıkhanesi, 9) Debbağ Ömer kerimesi hatunun yalısı, 10) Terzibaşı vereselerinin yalısı, 11) Dokuz göz kayıkhane, 12) Kesrelizâde Numan Bey yalısı, müsteciri reis efendi, 13) Tersane Kâtibi Raşid Osman Efendi mahdumu yalısı, 14) Dühanî Arif Ağa'nın yalısı, 15) Ahmet Haseki kerîmesinin yalısı, 16) Şemsi Paşa Camii şerifi, 17) Kaptan-ı derya-yı sabık Hacı Mehmed Paşa yalısı, 18) Ayazma Kasrı hümâyunu, 19) Kurbinde cami-i şerif, 20) Bostaniyan ocağı, 21) Ömer Sipahi halîesinin yalısı, 22) Hâcegândan Şakir Efendi yalısı, 23) Sipahi Ahmet Efendi'nin yalısı, 24) Mâ-i leziz Çeşmesi ve meydan, 25) Silâhşor Said Ağa yalısı, müsteciri Hazinedarzâde Hüseyin Bey, 26) Kaptanpaşa kethüdası sabık Salih Efendi'nin hanesi, 27) İç çukedarı Ahmet Ağa yalısı, müstecir Tophane kâtibi, 28) Ayazma İskelesi, 29) Salih Efendi'nin kahvesi, 30) Kahvecibaşı eytamlarının yalısı, 31) Hasekiağazâde Ahmet Ağa'nın yalısı, 32) Canımağazâde Mehmet Bey'in yalısı, 33) Soğancıbaşı vekili Emin Ağa yalısı, 34) Abdullah Efendi'nin damadı Sadık Efendi'nin yalısı, 35) Hane-i hassadan mahrec Sâlim Efendi'nin yalısı, 36) Gümrükçü Osman Ağa uhdesinde olan sağir yalı, müsteciri Mehmet Efendi, 37) Balıkhane kâtibi vekili Hüseyin Haseki'nin yalısı, 38) Esbak müneccimbaşı vereselerinin yalısı, 39) Mimar Tahir Ağa kerimesinin yalısı, 40) Şeyh Kemal Efendi'nin damadının yalısı, 41) Hazinedarzâde Sadık Ağa yalısı, 42) Tabak Hacı Ahmet'in yalısı, 43) Çinili cami-i şerifi mütevellisi Aziz Efendi'nin yalısı, 44) Yorgancı damadı Sadık Ağa'nın yalısı, 45) Salacak İskelesi. 
Salacak İskelesi: 
1) Fatih Sultan Mehmed Han Cami-i şerifi, 2) Salacak Bostaniyan ocağı, 3) Ağababasızâde İsmail Efendi'nin yalısı, 4) Verada Sinan Paşa Camii şerifi, 5) El-hac Ali Efendi'nin yalısı, 6) El-hac İsmail Ağa'nın yalısı 7) Yemlihane kerîmesinin yalısı, 8) Şemseddin Efendi kerîmesinin yalısı, 9) Süleyman Paşa kerîmesinin yalısı, 10) Silâhşor Eyyubî Ahmed Bey'in yalısı, 11)