HÜSEYİN EFENDİ DERGAHI (BEYLERBEYİ BEDEVİ TEKKESİ)HÜSEYİN EFENDİ DERGAHI (BEYLERBEYİ BEDEVİ TEKKESİ)


HÜSEYİN EFENDİ DERGAHI (BEYLERBEYİ BEDEVİ TEKKESİ)

Dergâh Beylerbeyi, istavroz deresi, Abdullah Ağa Mahallesi, Bedevi Tekkesi Sokağı'ndadır. Tevhîdhâne, haremlik, selâmlık, mutfak, türbe ve sarnıçtan günümüze pek azı kalmıştır. Dergâhı Seyyid Hüseyin Hıfzı Efendi 1854-55 yılında kurmuş ve dergâhın ilk şeyhi olmuştur. Şâir Senîh Efendi'nin kaleme aldığı ve hattat Niyazi Efendi'nin hattı ile yazılmış kitabede: 

Seyh-i agâh reh-i hazret-i Ahmed Bedevî 
0 Hüseyin ismü ve Ali nesli ve neseb-i Zât-ı Şerif 

Yapdı birdergâh-ı nevdâire-i 
İstavroz'da Oldu tevhîd-i Huda merkezi bu hayr-i münîf 

Söyle şu mısra-ı zibâ ile târih Senîh 
Eser-i pâk-i Hüseyin oldu bu dergâh-ı lâtîf 

okunmaktadır. 

Sultân V. Mehmed Reşad'ın dördüncü haznedarı ve şeyh Seyyid Mehmed Said Efendi'nin mürîdi Durefşân Kalfa, dergâhın mutfağını genişletmiş, türbeyi tevhîdhâneye birleştirerek gerekli onarımı yapmıştır (1916). Dergâha hayır ve hasenatta bulunmuş olanları: Cemile Sultân'ın dadısı Semsinûr hanım, Cemile Sultân'ın ikinci haznedarı Nazmestan Kalfa, Saray Başkapı Gılmanlanndan Salih Ağa olarak sayılabilir. Kurulduğu günden dergâhların kapandığı zamana kadar Bedevî tarikatına hizmet eden dergâhın devrân günü Perşembe'ydi. 

Dergâhın postnişînleri sırasıyla : 

1 - Seyyid Hüseyin Hıfzı Efendi (vef. 1884): Doğum yeri, Bilecik'in Pazaryeri Köyü'dür. Kocamustafapaşa, Ali Fakîh Mahallesi'nde, kendi adıyla anılan dergâhın şeyhi Ahmed Niyazi Baba Efendi'den icazet almıştır. Dergâhın kurucusudur. 

2- Seyyid Mehmed Said Efendi (doğ. 1852-vef. 1916): Doğumu, Suriye'de, Humus Kasabası'nın Hüseyniye Dergâhı'ndandır. Babası Rifâîtarikatı bendelerinden Reslan Efendi'dir. Ali Zeynel Abidin bin Hüseyin ibni-l Tâlib Hazretlerinin 38. batın evlâdıdır. Humus, Pazarbaşı Medresesi'nde müderris Atasızâde Mehmed el Mahmûd Efendi'den ders alarak müderrislik yapmıştır. 

3 - Seyyid Mehmed Nesîb Efendi (doğ.1872 - vef.1925): Şeyh Seyyid Mehmed Said Efendi'nin oğludur. Fıkh-ı Hanefi'nin Esasâtı, Kıyas ve Din'e Müteallik Mesâil adlı eseri ile pek çok makaleleri yayınlanmıştır. 

4 - Seyyid Mahmûd Said Efendi (vef. 1963)