İBRAHİM AĞA CAMİİ TEKKESİİBRAHİM AĞA CAMİİ TEKKESİ


İBRAHİM AĞA CAMİİ TEKKESİ

Mustafa Efendi Tekkesi diye de bilinir. Tekke, Ayrılık Çeşmesi'nde, İbrahim Ağa Camii içinde tesis edilmiştir. (İbrahim Ağa Çayırı Mescidi bahsine bakınız.) Hadîkatü'l-Cevâmi yazarı Hafız Hüseyin Efendi kitabında diyor ki: "Bir zaman sonra Meşayihi Kadiriyye'den Şeyh Mustafa Efendi, mescidi zaviye" haline getirmiştir. Şeyh Mustafa Efendi, 1134 (1721) tarihinde vefat ettiğine göre, mabet engeç 1720 tarihlerinde tekke haline getirilmiş demektir. Mescit, yapımından 150 sene sonra tekke olmuştur. Şeyh Mustafa Efendi'nin Kadirî sikkeli şâhidesi mabedin hazîresinde olup üzerindeki kitâbesi şudur: Kutb-ı âlem Hazreti Sultan Abdülkadir'in Rûh-ı tahkikin tutub itmişdi terk-i mâsivâ Manevî evlâdı idi şübhesiz sadatdan Rûh-ı kudsisine eylerdi demâdem iktida Rûz u şeb ihyâ eyledi Kadirî erkânını Bu makam-ı dilküşâde olmuşdu mukteda Bir dua idüb didim tarih harf-ı cevheri Ola me'va-yı cây-gâhın Kadirî Şeyh Mustafa 1134 Tekkenin bundan sonraki şeyhlerinin ismi şimdilik belli değildir. Başbakanlık Osmanlı Arşivi'ndeki B. 1146 (Aralık 1733) tarihli bir 'arz'da "Babü's-saâde nezaretinde bulunan evkaftan Üsküdar'da İbrahim Ağa Zaviyesi" diye adı geçmektedir. Tekkenin ismi, 1199 (1784)-1256 (1840) tarihli tekkeler listesinde ve 1307 (1890) senesinde bastırılan Mecmua-yı Tekaya'da yoktur. 1250 (1834) tarihinde icra edilen Saliha Sultan Düğünü'ne davetli şeyhler arasında da, bu tekkenin ismi mevcut değildir. 1328 (1910) tarihli İstanbul Belediyesi İhsaiyat (istatistik) Mecmuası'nda ve Hacı İsmail Beyzâde Osman Bey'in 1304 (1886) tarihli Mecmua-yı Tekaya adlı eserinde de adı yoktur.