ŞERİF PAŞA SEBİLİŞERİF PAŞA SEBİLİ


ŞERİF PAŞA SEBİLİ

Sebil, eski Bağdat Caddesi yeni Karacaahmet - İbrahim Ağa Bulvarı üzerinde idi. Yeri kesin olarak belli değildir. Fakat Miskinler Tekkesi civarında olduğu muhakkaktır. 1920 tarihlerinde yıkılmıştır. Etrafındaki eserler için Hacı Hüseyin Hayri Paşa Sebili bahsine bakınız. İçinde bulunan bir kuyudan çekilen su dağıtılırdı. Bu kuyudan dolayı semt Şerif Kuyusu adıyla meşhur olmuştur. Bugün, bu kısımdaki Karacaahmet Mezarlığı'nın bir kısmı hâlâ Şerif Kuyusu Mezarlığı adıyla bilindiği gibi, Selimiye'deki bir sokak da Şerif Kuyusu Sokağı ismini taşımaktadır. Şerif Kuyusu semtine ismini veren Galipzâde Şerif Ahmet 1111 (1699- 1700) tarihde vefat ettiğine göre sebil, bu tarihten bir müddet evvel yapılmış olmalıdır. Hafız Hüseyin Efendi'nin Mecmua-yı Tevarih adlı eserinde şu bilgi vardır: "Beni Fütade'den Haseniyyu'n-neseb Galib Hasib bir zat-ı şerîf olup Mekke-i Mükerreme'de nice eyyam hizmet-i şerafetden sonra bu tarihte hal' olunup Âsitâne-i Devlet-i Aliyye'ye gelip Üsküdar'da sakin iken 'Hilâfet- 1111' tarihinde rIhlet ve kendine mahsus Şerif Kuyusu dimekle maruf mahalde medfundur ki, Miskinler kurbündedir. Ve etrafı Nuh Efendizâde sadr-ı esbak Ali Paşa'nın (Hekimoğlu Ali Paşa 1689-1758) etibba'ına mahsus mezaristandır. Hatta, sadrı mezburun etba'ından olan Abaza Gazi Mehmet Paşa dahi gazadan sonra Sinop'da mazhar-ı kahr-ı kahramanî olup ser'i maktuu Âsitâne-i Aliyye'ye geldikte bu mahalle defn ve seng-i nişan vaz' olunup ism ü tarihi kayd olunduğu 'izzet-i behişt-1184' tarihindedir." Abaza Mehmet Paşa, Cemaziyelevvel 1185 (Ağustos 1771) tarihinde katledilmiş olup tek şâhidesi bugün de mevcuttur. Sadrazam Ali Paşa'nın babası olan Nuh Efendi, Sultan II. Mustafa devrinde (1695-1703) hekimbaşı olmuş ve Sultan III. Ahmet devrinde ve 8 Şaban 1119 (4 Kasım 1707) tarihinde vefat etmiştir. Üsküdar'da yaptırdığı bir kuyudan dolayı, Şerif Kuyusu civarındaki bir yol, hâlâ Nuh Kuyusu Caddesi ismiyle yad edilmektedir. Sicill-i Osmânî'de, Şerif Ahmet'in 1112 Muharreminde (Haziran 1700) vebadan vefat ettiği yazılıdır. Nuh Efendi'nin kabri, Koca Mustafa Paşa Camii yanında Koca Mustafa Paşa Medresesi Sokağı ile Canbaziye Sokağı'nın birleştiği yerde ve kendisinin yaptırdığı medresenin mezarlığındadır. Birinci sokağın yanında olan kabri lâhit şeklindedir. Etrafında 8 oğlundan bazıları gömülüdür. Dördüncü oğlu Evliya Yusuf Efendi olup bunun çocuklarına Evliyazâdeler derler. Beşinci oğlu Osman Bey, kapıcıbaşı iken 1153 (1740)'ta vefat ederek Şerifkuyusu Mezarlığı'na gömülmüştür. Kabri, Karacaahmet-İbrahim Ağa Bulvarı üzerinde, Miskinler Tekkesi Kapısı da denilen Yanık Ömer Kapısı'nın sağ tarafında ve mezarlıklar duvarının hemen önündedir. Küçük şâhidesinin üzerindeki kâtibî başlığı gül ile süslenmiştir. Yanında, 1292'de vefat eden el-hac Said Efendi'nin, 23 M. 1227'de ölen el-hac Hasan Ağa'nın, 8 S. 1187'de ölen Mehmet bin Said Efendi'nin ve 9 Rebiyülevvel 1307'de vefat eden el-hac Mehmet Münir Paşa'nın kabirleri vardır.