SAADEDDİN EFENDİ AÇIK TÜRBESİTürbe, Karacaahmet Türbesi'nin sol tarafındaki mezarlığın yanında ve Gündoğumu Caddesi üzerindedir.


SAADEDDİN EFENDİ AÇIK TÜRBESİ

Türbe, Karacaahmet Türbesi'nin sol tarafındaki mezarlığın yanında ve Gündoğumu Caddesi üzerindedir. Türbenin sol tarafında Sa'deddin Efendi'nin 1154 (1741) tarihinde yaptırmış olduğu çeşme ve sebili bulunmaktadır.

Bu açık türbe, yol seviyesine göre yüksekte ve kesmetaş bir kaide üzerindedir. Caddeye bakan cephesinde, üzerindeki yarım daire kemerleri taşıyan beş mermer sütunu vardır. Sütun başlıkları istalaktitlidir. Aralarında klâsik topuzlu demir parmaklıklı dört penceresi vardır.

Şeyhülislâm Sa'deddin Efendi'nin damadı ve Meclis-i Maarif azası Kâmil Beyzâde Mehmet Reşat Bey 29 Zilkade 1293 (16 Aralık 1876)'da vefat ederek Sa'deddin Efendi Sebili'nin karşısındaki Karacaahmet Mezarlığı'nın 8. Ada'sına ve bu adanın takriben orta yerine gömülmüştür. Sütun şeklindeki şâhidesinin üzerine gömme bir Mevlevî sikkesi yerleştirilmiştir.

Etrafı kesme taş bir istinat duvarı ile çevrili bir yüksek sofa üzerinde bulunan bu kabrin yanında 10 Zilkade 1291'de vefat eden Mehmet Paşa yeğeni Abdülkerimzâde Mustafa Kâmil Bey'in, yine aynı tarz şâhidesi ve bunun yanında ise Şeyhülislâm Sa'deddin Efendi'nin torunu ve Mısırlızâde Şekib Bey'in eşi Mevlevî tarikatinden Hadice Hanım'ın muhteşem lâhdi vardır. Lâhdin yanına bir ayet yazılmış olup kendisi 1300 Cemaziyelevvel gurresinde vefat etmiştir.

Sa'deddin Efendi'nin diğer bir damadı da Abdülkerim Beyzâde Mustafa Kâmil Bey'in oğlu Mehmed Rüşdi Paşa'dır. Maarif Meclisi azası iken 19 Zilkade 1295 (14 Kasım 1878)'de vefat ederek Karacaahmet Türbesi'nin sağ tarafında köşede, etrafı demir parmaklıkla çevrili hazîreye gömülmüştür.

Rüşdi Paşa'nın 1273 (1856) tarihinde vefat eden annesi Fatma Zehra Hanım'ın lâhdi de buradadır. Bunu belirten kitâbe demir parmaklıklar üzerine asılmıştır.