MUSA BABA TEKKESİ (SELİM EFENDİ TEKKESİ-SADIK EFENDİ TEKKESİ veya ÇINAR TEKKESİ)MUSA BABA TEKKESİ (SELİM EFENDİ TEKKESİ-SADIK EFENDİ TEKKESİ veya ÇINAR TEKKESİ)


MUSA BABA TEKKESİ (SELİM EFENDİ TEKKESİ-SADIK EFENDİ TEKKESİ veya ÇINAR TEKKESİ)

Değişik isimlerle kaydedilen bu tekke, Selâmi Ali Efendi'nin (eski Selâmsız Caddesi) sağ tarafında ve küçük Sarmaşık Sokak ile Toygar Hamza Sokak arasındaki meyilli arazi üzerinde kurulmuştur. Yüksek bir yerde bulunduğundan çok güzel bir manzarası vardır. Tekke, Şeyh Musa Efendi tarafından, tahminen 1800 tarihlerinde bir Nakşibendî Dergâhı olarak tesis edilmiştir. Musa Baba'nın şâhidesi hazîrede olup üzerinde dört dilimli abanî bir sarık vardır. Kitâbesi şudur: Yâ Hû Hazreti Şah şöyle Nakşibende mensub idi kim İtdiler asrında nice âşıkânı mukteda Da'vet-i Hakk'a icabet eyledi gitdi heman Gûş-ı cane 'İrcıî' sırrından idince nida Fevtine tarih içün bu mısraı Üçler didi Uçdu çünkim bağ-ı Şrdevse bu gün Musa Baba 1224 (1809) Fakat, Osmanlı Arşivi'ndeki, 2 Ramazan 1214 (28 Ocak 1800) tarihli bir 'takrir'e göre tekke, Şeyh Selim Efendi tarafından kurulmuştur. Takrirdeki ifade şudur: "Üsküdar'da Şeyh Selim Efendi'nin bina eylediğ i tekke fukarasının it'amına (yemek yemeleri) medar olmak üzere üç kıyye (okka) koyun etinin hassa kasapbaşısı tarafından hergün verilmesi" (Osm. Arş. M. Cevdet Tas. Evkaf Defteri III, s. 2194. Aslı için Bkz. Saray kısmı No: 6484) Şeyhinden dolayı Abdullah Efendi Tekkesi ismiyle de anılan bu dergâhın, eski ismi Tekke Sokak olan bugünkü Toygar Hamza Sokağı'na ve eski adı Sarmaşık Sokak olan bugünkü Tazı Çıkmazı Sokağı'na açılan kapıları vardı. Tekkenin bugün yalnız iki set halindeki geniş, ağaçlıklı bahçesi, iki katlı küçük meşruta binası ve çok bakımsız hazîresi mevcuttur. Bahçede, kitâbesiz bir kuyu bileziği ve meşrutanın önünde mermer, kapaklı bir abdest teknesi vardır. Mecmua-yı Tekaya'da âyin günü Perşembe olan bir Nakşî Dergâhı olarak gösterilmiştir. Tekkenin ismi olarak da Şeyh Selim Efendi Tekkesi denmiştir. 1890 tarihlerinde Ömer Efendi şeyh idi. Açıklama hanesine de 'Şeyh Sadık Efendi Tekkesi' olduğu yazılmıştır. Tekke "Çınar nam Mahalde" idi. 1256 (1840) tarihli tekkeler listesine de "Nakşibendiyyeden Selim Baba Tekkesi der Sultantepesi der Üsküdar" diye yazılıdır. Buraya Toygar Tepesi adı yerine yanlışlıkla Sultantepesi ismi yazılmıştır.