HACI AHMET PAŞA TÜRBESİ
HACI AHMET PAŞA TÜRBESİ

Türbe, Doğancılar Meydanı'ndaki Çakırcıbaşı Hasan Paşa Camii'nin kuzeyindedir. Ramazanoğlu Sokağı'na açılan avlu kapısından girilir. Mimar Sinan tarafından yapılmıştır.

Tezkiretü'l-Ebniye'de "Üsküdar'da Hacı Paşa Türbesi" adı ile kayıtlıdır. Evliya Çelebi'nin meşhur Seyahatname'sinde "Hacı Paşa Darü'l-kurrâsı ve Türbesi" diye ismi geçer. Ayrıca bu yerde bir de "Hacı Paşa Sarayı"nın bulunduğunu belirtmiştir. Çelebi'nin, Hacı Paşa Darü'l-kurrâsı dediği binaya, Hadîka yazarı, Çakırcıbaşı Hasan Mektebi diyor. Evliya Çelebi, Hacı Ahmet Paşa'nın bir de mescidi olduğunu söylüyor ve "Üsküdar mescitlerinden Hacı Paşa Mescidi en seçkinidir" diyor.

Tuhfetü'l-Mimarîn'de Mimar Sinan'ın yapmış olduğu mescidler sayılırken "Üsküdar'da bina olunan Hacı Paşa Mescidi" diye adı geçtiği halde darü'l-kurrâsı'ndan bahis yoktur. Hadîka yazarı da bu isimle bir mescit yazmamıştır. Hafız Hüseyin Efendi "Hacı Ahmet Paşa, türbe- i mahsûsasında medfundur.

Çakırcıbaşı Camii karşısındaki hamamı 993 (1585) tarihinde bina olunup, bânisi bundan bir kaç sene sonra vefat etmiştir." diyor. Burada vefat tarihini yazmadığı halde Vefeyât adlı eserinde: "Vüzeradan iken hil'at, sene 1001 (1592-93) tarihinde hulle-pûş-ı na'îm olmuştur." diyerek Ahmet Paşa'nın hicrî 1001'de vefat ettiğini belirtmiştir.