İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ İLKOKULUADRES: Beylerbeyi Mah. Vakıf Tarla Altı Sok. No: 1 Beylerbeyi / Üsküdar Telefon: (0216) 401 17 73 - (0216) 401 20 26


İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ İLKOKULU


İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları; 2000 yılında Özel Dr. Sedat Üründül Anaokulu ile eğitim hayatına başlamış, 2001 yılında ilköğretim okulunu açmıştır. İlköğretim Okulu öğretim faaliyetlerini anaokulu binasında bir yıl sürdürdükten sonra, 2002-2003 öğretim yılında kendi binasına geçerek Özel Dr. Natuk Birkan İlköğretim Okulu adını almıştır. Bu zincire 2005-2006 öğretim yılında Özel Ekrem Elginkan Lisesi eklenmiştir. Kuruculuğunu Prof. Dr. Gülsün Sağlamer'in yaptığı her üç okul da ana bağışçısının adını taşımakta ve kurucu temsilciliğini İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet KARACA yürütmektedir. İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları, Avrupa yakasında verdiği kaliteli eğitim hizmetini Anadolu yakasına da taşımak amacı ile 2011 yılında Beylerbeyi yerleşkesinde Beylerbeyi Özel Anaokulunu ve Beylerbeyi Özel İlköğretim Okulunu hizmete açmıştır.

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları, Kültürel A.Ş çatısı altında beş ayrı okul müdürlüğü olarak yapılandırılmıştır. Öğretim üyelerinden oluşan bir Eğitim Danışma Kurulu, okulların eğitim politikalarını belirleyip, ilkeler doğrultusunda işleyişini ve akademik gelişimini yönlendirmekte ve denetlemektedir. Çağdaş bir anlayış ve teknoloji ile yapılmış binalarda eğitim alan öğrenciler, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin mekân, materyal ve öğretim kadrosundan olanaklar ölçüsünde yararlanabilmekte; çeşitli birimlerinin desteğini alarak, onlarla bütünleşik bir sistemde öğrenimlerini sürdürmektedirler.
Genel Hükümler

Madde 1- VAKFIN ADI: Öngörülen amaç ve çalışma konuları doğrultusunda, Kamuya yararlı hizmetlerde bulunmak üzere kurulan Vakfın adı "İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİNİ GELİŞTİRME VAKFI" olup, aşağıdaki maddelerde kısaca "İTÜ GELİŞTİRME VAKFI" ve/veya "VAKIF" adıyla anılacaktır.
 
Madde 2- VAKFIN HUKUKİ DURUMU: "Vakıf" bu resmi senette kuruluş tarzları belirtilen idare organlarından başka hiçbir yere bağlılığı olmayan, ancak 903 sayılı kanun ile tayin edilmiş bulunan teftiş makamının denetimine tabi, muhtar ve tüzel kişiliğe haiz ve gelirlerinin tamamını kamu görevi niteliğindeki işlerin yapılmasına ve hizmetlerin yerine getirilmesine tahsis etmiş bulunan ve kamu yararına çalışan bir kurumdur.
 
Madde 3- VAKFIN YÖNETİM MERKEZİ VE TEŞKİLATI:Vakfın kuruluş Yönetim Merkezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İ.T.Ü. Ayazağa Kampüsü/Ayazağa-İSTANBUL adresindedir. Bu merkez Yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir. Vakıf Merkez ve adresinin değiştirilmesi durumunda, Vakıf senedinde değişiklik yapılması gerekme, ancak ilgili mercilere ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne bildirilir.
Vakıf amacını gerçekleştirmek için, Yönetim Kurulu kararı ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün izni ile Türkiye dahilinde başka şubeler, temsilcilikler, bürolar açabilir. Vakıf yürürlükteki Vakıflar tüzüğü uyarınca Dışişleri Bakanlığının olumlu görüşü ve Başbakanlığın izni ile Yurt Dışında da şubeler, temsilcilikler ve bürolar açabilir.
 
Madde 4. VAKFIN AMACI: Vakfın başlıca amaçları şunlardır:
Memleketimizin her köşesinde gerek kamu kesiminde gerekse özel sektörde büyük bir özveri ile çalışmış ve çalışmakta olan bütün eğitim, sağlık, kültür ve bilimsel araştırma ve geliştirme konularında çalışanlar arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağlamak; maddi ve manevi bakımdan desteklemek suretiyle bu camianın kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak,
Eğitim, sağlık, kültür, bilimsel araştırma geliştirme tesisleri ile huzurevi, dinlenme, konaklama, beslenme, eğlenme ve spor merkezleri kurmak , kurulmasına yardımcı olmak ve bu tesis ve merkezleri çalıştırmak;
Eğitim ve Bilimsel araştırma ve geliştirme konularında başarılı olan, yurdumuz için faydalı olan çalışma ve buluşları ile temayüz etmiş bilim adamı, öğretmen ve araştırmacılara maddi destekte bulunmak, çalışkan veya ekonomik güçlük içinde bulundukları yönetim kurulunca tesbit edilen öğrencilere burs vermek,
Bütün eğitim müesseselerinin mevcut binalarının ve arazilerinin korunmasına, değerlendirilmesine ve yeni tesislerin yapılmasına yardımcı olmak,
Bilim ve Teknoloji Tarihi Merkezi ve benzer müesseseleri kurmak ve işletmektir.
ÖZGÖRÜMÜZ
İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları'nın vizyonu; bilgiye erişme becerisine sahip, verimli ve etkin çalışma alışkanlığı kazanmış; yaratıcı, sorgulayıcı ve bağımsız düşünebilen; sanata ve insana duyarlı; etik değerlere saygılı; ilkeli ve özgüven sahibi bireyler yetiştirmektir.
ÖZGÖREVLERİMİZ
Öğrenciye çeşitli formlardaki bilgiye erişim araçlarını kullanma olanaklarını sunmak,
 
Etkin ve verimli çalışma alışkanlığı kazanmasında ona rehberlik etmek,
 
Öğrenmekten zevk almayı öğretmeyi amaçlayarak, uygun etkinlikler planlamak,
 
Yaratıcı ve sorgulayıcı düşünme becerisini kazanması ve kullanması için ortamlar yaratmak,
 
Estetik algısının geliştirilmesi ve beslenmesi için ona zengin bir uyarıcı ortamı sağlamak,
 
Başta kendisine olmak üzere, fiziksel ve sosyal çevresindeki tüm varlıklara karşı duyarlılık geliştirici etkinlikler gerçekleştirmek,
 
İçinde yaşadığı topluma özgü etik değerler kadar, evrensel değerleri de tanımasını ve onlara saygı göstermesini teşvik edici eğitim durumları oluşturmak,
 
Demokrasiyi yaşayarak öğretmeyi hedeflemiş, paylaşımcılığı ve işbirliği ile çalışmayı esas alan yöntemler kullanmak,
 
Sonucun niteliği kadar, sonuca ulaşmada gösterilen çabanın da önemli olduğu bir ölçme ve değerlendirme sistemi kullanmak,
 
Eğitim kadrosu olarak öğrenmeye açıklık ve işe yarar bilgiyi kazanmada öğrenciye örnek olmak,
 
Okul-aile işbirliğini önemseyerek, çocuk eğitiminde ailenin ve okulun birlikte çalışmasını sağlamak,
 
Demokratik, tutarlı, disiplinli ve paylaşımcı bir anlayışla, çağdaş bir yönetim sergilemek.

Beylerbeyi Özel Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu
ADRES: Beylerbeyi Mah. Vakıf Tarla Altı Sok. No: 1 Beylerbeyi / Üsküdar
Telefon: (0216) 401 17 73 - (0216) 401 20 26
Fax: (0216) 401 20 81
E-Posta: beylerbeyi@itugvo.k12.tr