Faal Atletizm Hakemleri Gözlemcileri Mensupları DerneğiAdres: Burhan Felek Spor Tesisleri Müstemilatı Üsküdar Telefon: 0216 253 88 00


Faal Atletizm Hakemleri Gözlemcileri Mensupları Derneği

DERNEĞİN AMACI 
Madde 3- Ulu Önder AtatürkR23;ün hedef gösterdiği doğrultuda “Zeki, çevik ve ahlaklı sporcuların” yetiştirilmesinin iyi bir eğitimle sağlanabileceği düşüncesinden hareketle; futbolun vazgeçilmez ana unsurlarının birisi olan Futbol Hakemliği 
müessesesini her kademedeki eğitim kurumlarında, amatör ve profesyonel spor kulüpleri ve Türk gençliği nezdinde bütün 
Türkiye genelinde bu hedefleri gerçekleĢtirmek üzere aĢağıda yazılı faaliyetlerde bulunmak. 
1- Türkiye'de en yaygın spor dalı olan futbolun oyun kurallarının ülke genelinde öğretilmesi, doğru yorumlanması; 
sporda asıl amaç olan dostluk ve kardeĢlik unsurlarının ön plana çıkarılması için gerekli eğitim ve öğretim faaliyetleri, 
kurs, seminer, konferans, açık oturum ve benzeri toplantılar tertiplemek ve bu amaçla tertiplenen toplantılara 
katılmak. 
2- Hakem, Gözlemci ve tüm üyelerin her türlü ekonomik, hukuki hak ve menfaatlerini korumak. TürkiyeR23;deki eğitim 
kurumlarının (Ġlköğretim, Ortaöğretim, Yükseköğretim) amatör ve profesyonel spor kulüplerinin ve sporcuların oyun 
kuralları ile ilgili karĢılaĢabilecekleri sorunlarda her türlü yardımı yapmak. 
3- Türk futbol Hakem, Gözlemci ve Mentörlerini yurtiçinde ve yurtdıĢında temsil etmek. 
4- Amacına ulaĢmak için ticari Ģirketler, yatırım ortaklıkları, fon ve vakıflar kurmak veya kurulmuĢ ticari Ģirketler, yatırım 
ortaklıkları, fon ve vakıflara katılmak, yardımlaĢma, dayanıĢma kuruluĢları kurmak, Ģube açmak, kurulmuĢ ve 
kurulacak olanlara katılmak, federasyon, konfederasyon kurmak veya bunlara katılmak, uluslararası faaliyette 
bulunmak, yurtdıĢındaki sporla ilgili dernek ve kuruluĢlara üye olmak, üyelikten ayrılmak, derneğin geliĢmesine iliĢkin 
plan ve programlar ile bunları yürütecek profesyonel kadroları kurmak, dernek isim ve logosunun önde gelmesi 
koĢuluyla sponsorluk anlaĢmaları ve isim kullanım hakkı sözleĢmeleri yapmak. 
5- Her türlü spor gösterisi, sosyal-kültürel etkinlikler, maçlar, yarıĢmalar düzenlemek veya bu tip düzenlemelere 
katılmak, her yaĢtaki sporcuların bilimsel olarak futbolu amatör bir ruhla yapmalarına katkıda bulunmak, derneğin 
eğitim ve sportif faaliyetleri için yasaların ve tüzüğün tanıdığı yetkiler içinde lokal, açık veya kapalı spor tesisleri 
yapmak, kiralamak veya kiraya vermek, bunları yönetmek ve çalıĢtırmak. 

6- Derneğin ihtiyacı olan ikametgâh ile amaç ve faaliyetler için gerekli taĢınır ve taĢınmaz mallar ile yasa ve 
sözleĢmelerden doğmuĢ ve doğabilecek her türlü haklara sahip olmak. Yasalara uygun lokal, açık ve kapalı spor 
alanları, kamp ve konaklama tesisleri almak, kiralamak ve yapmak. Bu amaç ve faaliyetlerini gerçekleĢtirmek için 
bağıĢ kabul etmek ve gelir getirici taĢınır ve taĢınmaz mallara sahip olmak. 
7- Hakem, Gözlemci ve Mentörlerin teknik, kültürel ve sosyal seviyelerini geliĢtirmek amacı ile gazete, dergi, bülten ve 
kitap gibi yollarla yayın yaparak üyelerine, sporculara, spor teĢekküllerine ve kamuoyuna yararlı olmak. 
8- Yasa hükümleri çerçevesinde dünyadaki Futbol Hakemlerinin birlik ve kuruluĢları ile iliĢkiler kurarak karĢılıklı eğitim ve 
iĢbirliği amaçlarına yönelik çaba göstermek. 
 
Madde 4- Dernek hiçbir surette siyasetle uğraĢmaz. 
 
Madde 5- Dernek usulüne göre fesih ve tasfiye edilmedikçe süresi sonsuzdur.