İCADİYE DAĞ HAMAMIHamam, Kuzguncuk'un üst taraşarında ve İcadiye Hamam Sokağı üzerindedir.


İCADİYE DAĞ HAMAMI

Hamam, Kuzguncuk'un üst taraşarında ve İcadiye Hamam Sokağı üzerindedir. Sokaktan geniş kemerli, kesmetaş söveli bir kapıdan avluya, buradan da evvela bir camekâna ve daha sonra da, dört duvarı yığma taş, tavanı ve içi ahşap iki katlı soyunma mahalline girilir. Altta ve oniki ahşap sütunun taşıdığı üst katta odalar vardır. Orta yerde ise sekiz yüzlü bir havuz bulunmaktadır. Çatı fenerinden ışık alır. Ahşap sütunlara sekiz adet kandillik yerleştirilmiştir. Ilıklığın sağında bir set, solunda ise helâ ve temizlik yeri vardır. Esas yıkanma mahallini büyükçe bir kubbe örter. Burada iki halvet bulunmaktadır. Sofası yoktur. Göbektaşı vardır. Onbir kurnalı, temiz fakat bakıma muhtaç bir hamamdır. Kubbesi, dört kemer ile köşelerindeki düz tromplara oturtulmuştur. Bu yüzden kubbe kasnağı sekiz yüzlüdür. Camekân gibi hamam da yığma taştan yapılmıştır. Üsküdar'da vakıf malı olarak kalan tek hamam budur. Hiçbir yerinde kitâbesi yoktur. Hamam, Şeyhülislâm Arif Hikmet Beyefendi (1786-1859) tarafından, 1854 tarihinden sonra Medine'de yaptırdığı kütüphaneye gelir olmak üzere inşa edilmiştir. Bugün hamam ile bir ilişkisi kalmayan ve halen faaliyette bulunan kütüphaneye 5000'den ziyade kitap hediye etmiş olan Arif Hikmet Beyefendi için sebili ve çeşmesi bahislerine bakınız. Kütüphanenin yanında ayrıca "hafız-ı kütüplerin ve hademelerin" daireleri vardı. Anadolu Kadıaskeri Kethüdazâde Mehmed Arif Molla, 5 Rebiyülâhir 1265 (28 Şubat 1849) tarihinde vefat etmiş ve terekesinden çıkan kırk sandık neŞs yazma kitabı, Arif Hikmet Beyefendi satın alarak Medine'de tesis ettiği kütüphanesine vakf etmiştir. Hamam, 1323 (1905) tarihinde kendi vakfından tamir edilmiştir.