SALACAK CAMİİ (TEŞRİFATÇI CAMİİ)Cami, Salacak vapur iskelesinin hemen yanında ve Salacak İskele Sokağı'nın sağ köşesinde ve deniz kıyısında idi.


SALACAK CAMİİ (TEŞRİFATÇI CAMİİ)

Cami, Salacak vapur iskelesinin hemen yanında ve Salacak İskele Sokağı'nın sağ köşesinde ve deniz kıyısında idi. Denizle mabet arasında, sonradan üzeri yol olan geniş bir duvar vardı. 1940 tarihlerinde cami, evkafça kadro harici bırakılmış ve daha sonra da satılmıştır.

1974 tarihine kadar ev olarak kullanılan mabedin yeri daha sonra yol çalışmaları nedeniyle kaybolmuştur. Kârgir bir yanı olup, sol tarafındaki minaresinin kaidesi kesme taş, çatısı ise ahşaptı. Cami, Teşrifatçı Akif Mehmet Beyefendi tarafı ndan, ikinci defa getirildiği teşrifatçılık görevinde bulunduğu sırada, 1761 tarihinde yaptırılmış ve 7 Muharrem 1176 (29. 7. 1762)'de de ilk defa evkafının kitâbetine, Amcazâdesi Köleli Mehmet Paşazâde Mehmet Bey'in tayinini istemiştir. (Osm. Arş. Evkaf Defteri I, No: 137) Evahir-i Za 1175 (20 Haziran 1762) tarihli hükümden, Akif Efendi'nin, bu camii ilk defa olarak yaptırmadığını, mevcut fakat, harap bir mabedi, padişah izni ile alarak tamir ettirdiğini ve vazife tayini yaptırdığını öğreniyoruz.

Mabedin kimin tarafından ve hangi tarihte yapı ldığı bilinmediği gibi evkafa ait bir akçe iradı dahi yokmuş. Bu küçük cami, deniz tarafına doğru 150 cm. genişletirelerek onarılmıştır. Akif Mehmet Beyefendi, Mirimiran'dan olan Ebubekir Paşa'nın oğludur. Kayserili Ali Paşa'nı n torunu olan Ebubekir Paşa, İvaz Mehmet Paşa'nın kethüdası ve damadı idi. Sadrazam olan İvaz Paşa İnebahtı'da 1156 (1743) tarihinde vefat etmiştir. (Resim: Salacak. Önde ve sahilde görülen beyaz yapı Salacak Camii olup satıldıktan sonra minaresi yıktırılmıştır. Arkada görülen minare ise Fatih Sultan Mehmet Camii'ne aittir.)