ŞEYH MEHMET İZZÎ BEDREDDİN EFENDİ TÜRBESİAziz Mahmud Hüdâyî Efendi Camii avlusunda ve mabedin sağ tarafında ve Kaya Sultan kızı Fatma Sultan'ın açık türbesinin yanındadır.


ŞEYH MEHMET İZZÎ BEDREDDİN EFENDİ AÇIK TÜRBESİ

Aziz Mahmud Hüdâyî Efendi Camii avlusunda ve mabedin sağ tarafında ve Kaya Sultan kızı Fatma Sultan'ın açık türbesinin yanındadır.  

Kendisi, Salkımsöğüt veya Aydınoğlu isimleriyle bilinen Kadirî Tekkesi'nin şeyhi idi. Mehmet İzzî Efendi Niğde eşrafından Karbanzâde Hacı İsmail Efendi'nin oğludur. 1295(1879) tarihinde, büyük mutasavvıf ve Şair Osman Şems Efendi'ye intisâb etmişti. Şehremâneti Meclis-i İdare baş kâtipliğinden emekliliğini istiyerek Tabaklar Mahallesi'ndeki evinde telifat ile meşgul olmuşlardı.

Aydınoğlu Tekkesi şeyhliğine, bu sırada Şeyhülislâm olan Cemaleddin Efendi'nin israrı üzerine gelmişti. Damadı, Bahriye kaymakamı Şükrü Bey, Menâkib-i Azîzan adlı yazma eserinde bu hususta bilgi vermiştir. Meş'um, 1918 Mütarekesi başlangıcında, İzzî Efendi'nin oğlu Kurmay Albay Süleyman Fethi Bey, İzmir Askerlik Dairesi reisi idi. 15 Mayıs 1919 tarihinde Yunanlılar İzmir'i işgal ettikleri sırada, bu kahraman askeri "Zito Venizelos" diye bağırmadığı ve bağırtamadıkları için vahşice süngülemişlerdi.

Fethi Bey, 23 Mayıs 1919'da Yunan hastahanesinde vefat etti. Naşı, Emir Sultan Tekkesi hazîresine defnedilmiştir. Fesli şâhidesi üzerinde on satır halinde hazırlanmış bir kitâbe vardır. "Ecille-i ricâl-i Kadirîyye'den Aydınoğlu dergâh-ı şerîŞ postnişîni Şeyh İzzî Efendi Hazretlerinin necl-i necîbi" diye devam eden yazı 23 Mayıs 1919 tarihlidir. 24-12-1338 (1919)'da kıymetli eşi Latife Hanımefendi'ye maaş bağlanmıştır.