SELİMİYE CAMİİCami, Selimiye adıyla anılan meşhur semttedir. Selimiye Kışla Sokağı, Şerif Kuyusu Sokağı, Selimiye Camii Sokağı ve Çeşme-i Kebir Sokağı ile çevrili geniş alanı kaplar.


SELİMİYE CAMİİ

Cami, Selimiye adıyla anılan meşhur semttedir. Selimiye Kışla Sokağı, Şerif Kuyusu Sokağı, Selimiye Camii Sokağı ve Çeşme-i Kebir Sokağı ile çevrili geniş alanı kaplar. Camiin bu sokaklara açılan avlu kapıları vardır. Tak halinde ve harpuştalı olan bu kapıların biri hariç diğer üçünün de, iç ve dış alınlarına âyet-i kerimeler yazılmıştır. Şerif Kuyusu Sokağı'na açılan avlu kapısının yalnız dış yüzünde âyet bulunmaktadır. Bu kapıdan avluya girildiğinde, sağ tarafında abdest muslukları olduğunu görürüz. Bunun ön kısmı muvakkithanedir. Muvakkithanenin sol tarafında ise Selimiye Camii şadırvanı vardır. Kapının sol tarafında da helâlar bulunmaktadır. Muvakkithanenin kitâbesi yoktur. Camiin cümle kapısı Selimiye Camii Sokağı'na açılmaktadır. Arazi meylinden dolayı iki taraşı, zemini ve korkulukları kesme taş olan bir rampanın yardımı ile avlu kapısına çıkılmaktadır. Kapının iki yüzüne gayet güzel celî bir hat ile ayetler yazılmıştır. Tak halindeki bu büyük ve yüksek kapının üzeri kurşun kaplı olup tepesine küçük bir alem yerleştirilmiştir. Selimiye Kışlası Sokağı'na açılan avlu kapısının iki tarafında camiin hazîresi bulunmaktadır. Bu sokağa bakan avlu duvarına hâcet pencereleri açılmıştır. Selimiye Kışlası Sokağı ile Şerif Kuyusu sokaklarının birleştiği yerde, bugün meşruta ve çocuk kütüphanesi olarak kullanılan sıbyan mektebi vardır. Fevkânî olan bu yapının üst kısmı ahşaptır. Avluda bugün kullanılmayan çok büyük bir şadırvan bulunmaktadır. 4 x 2 adım boyutlarındaki bu şadırvan dikdörtgen tekne biçimindedir. Üzerini kalın bir kapağın örttüğü bu teknenin dört yüzünde toplam 12 musluk yeri vardır. Kitâbesi yoktur. Mabet hakkında Hadîka yazarı Hafız Hüseyin Efendi şu bilgiyi vermektedir: "Bânisi, Sultan Selim Han-ı Salis'tir. Eyüp camiini tecdid ve ihya buyurduktan sonra Bina Emini olan rical-i Devlet-i Aliyye'den Uzun Hüseyin Efendi bu camiye dahi Bina Emini tayin olunup 1216 (1801) senesi yapımına başlanıp, 1220 Muharreminin 5. günü (5 Nisan 1805) tamamen bitmiş olup ibadete açılmıştır. Sultan III. Selim'in sırkâtibi Ahmet Efendi Ruznamesi'ne göre, 23 Zilhicce 1216 (26 Nisan 1802) pazartesi günü, yapılan bir merasimle "Kavak Sarayı mahallinde ihya gerde-i şahane olan ta'limli asker kışlağı kurbınde bir camii şerif bina ve ihyası için" temel atılarak inşasına başlanmıştır.