Lise SokağıBu sokakta bulunan Çamlıca Kız Lisesi’nden adını alır. Çamlıca Kız Lisesi’nin ilk binası Küçük Çamlıca’da dört katlı ahşap bir binadır.


Lise Sokağı

Lise Sokağı

Bu sokakta bulunan Çamlıca Kız Lisesi’nden adını alır. Çamlıca Kız Lisesi’nin ilk binası Küçük Çamlıca’da dört katlı ahşap bir binadır. Bu bina II. Abdulhamid devrinin son senelerinde Hicaz Umum Valisi, Muşir Ahmet Ratıp Paşa tarafından bir köşk olarak yaptırılmıştır. Eski salnamelerde yapılan araştırmalar, Ahmet Ratıp Paşa`nın Abdulhamid devrinin en gözde ve en zengin İnsanlarından biri olduğunu göstermektedir. Ahmet Ratıp Paşa (1845-1913) Üsküdarlı olup, Şemsipaşa’da Kaptan-ı Derya

Mahmud Paşa’nın yalısında dünyaya gelmiştir. Bahriye mektebinde okumuş ve sonra ferik olmuş, 1 Aralık 1882’de üç gün süren Bahriye Nazırlığı görevine atanmış ve sonra uzun müddet devam eden Hicaz Valiliği’ne getirilmiştir. Bu görevde iken Mekke Şeyhülharemliği vazifesini de görmüştür. Bu vazifelerde gösterdiği kötü idareden dolayı “Haccâc-ı Hüccâc” lâkabı takılan Ratıp Paşa, 31 Mart (1909) Vaka’sı’ndan sonra ‘Sanadid-i İstibdat’ namı altında toplanan istibdat erkânı arasında Çamlıca’daki köşkünden alınarak Bekirağa Bölüğünde, hapsedilmiş ve daha sonra da Midilli Adası’na sürülmüştü. Bir müddet sonra para karşılığında salıverilen Ahmet Ratıp Paşa 1914’te ölmüştür. Uzaktan bakıldığında uçmaya hazırlanan bir kartalı andıran Râtıp Paşa Köşkü’nün kademeli arka bahçesi Faik Bey Mescidi Sokağı’na kadar uzanır. Buraya yüksek bir istinat duvarı yapılmıştır. Bina, çok kıymetli ve zengin malzeme ile inşa olunmuştur. Merdiven korkulukları kesme ve son derece kıymetli Bakara kristalindendir. Bütün kapıların ve pencerelerin üzeri oyma şekillerle bezenmiştir. Bütün ahşap aksamı Viyana’da yapılarak getirilmiştir. Ahmet Râtıp Paşa’nın yazlık köşkü, 30.929 metre karelik büyük bir bahçe içindedir. Yapının bütün kapı ve pencereleri, oyma sanatçıları tarafından bir kuyumcu hüneriyle, mücevher gibi işlenmiştir. Merdiven başlarında kristal avizeler vardır. Duvarlarla tavanların birleştiği yerde, son derece zarif, ince mimarî süslemeler odaları fırdolayı çevirmiştir. Çinili banyo ise, tam anlamıyla bir sanat şahaseridir. Tarihî muhteşem

binada 54 oda bulunup bunların bir kısmı, bugün burada eğitim vermekte olan Çamlıca Kız Lisesi’nin yemekhanesi ve yatakhanesi olarak kullanılmaktadır. Bu binanın mimarı, İstanbul`da Dördüncü Vakıf Hanı`nın Ankara`da Gazi Enstitüsü`nün mimarı meşhur Mimar Kemalettin`dir. 1908 Meşrutiyeti`nin ilanından sonra bina, bahçesiyle ve bütün müştemilatıyla zamanın Maarif Nâzırı Şükrü Bey tarafından bakanlık adına satın alınmıştır. İkinci Meşrutiyet Devri`nin ilk senesinde bu bina bir kız lisesi olarak açılır. Almanya`dan hemşireler ve kadın mürebbiyeler getirilir. Okul malzemeleri ve mobilyalar da bu vaziyete göre tanzim edilir. Fakat yalnız lüks gayesiyle açılan kurumlar yaşayamadığı gibi bu müessese de yaşamamış ve kapatılmıştır. Bir müddet sonra burada memleketimizin mektepleri tipinde bir İnas Sultanisi (kız mektebi) açılmış ve sultaniyelerin liseye çevrildiği zaman bu mektebe lise denilmiştir. Çamlıca İnas Sultanîsi veya Çamlıca Kız Lisesi uzun müddet çalışmış ve İstanbul`un kurtuluşu gününe kadar eğitim faaliyetlerine devam etmiştir.Cumhuriyet devrinde kapanmış, yerine kız ortaokulu açılmıştır. Bu okul da 1934`e kadar ayakta kalabilmiştir. Çamlıca Kız Lisesi 1939`da yeniden açılmıştır. Okul, 2008 yılında Çamlıca Kız Anadolu Lisesi`ne dönüştürülmüştür